|
|
|
|

תקנון האתר

כללי

1. אתר תרגילנט שכתובתו targil.net (להלן – "האתר") מציע תכנים לימודיים כגון: פתרונות לתרגילים, דפי נוסחאות, חומר תאורטי וכו' בנושא מתמטיקה (להלן – "השירותים"). השירותים המוצעים באתר כפופים ומותנים בהסכמת המשתמשים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

3. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה. במקרה של חילוקי דעות האמור בתקנון זה יהיה המכריע. כמו כן, לא יהיה רשאי המשתמש להעלות כל טענה לגבי אי הסכמה כלפי אחד או יותר מתנאי תקנון זה.

4. המשתמש מסכים בהסכמה בלתי חוזרת ויסודית לספק האינטרנט שלו ו/או לכל צד ג' למסור לידי בעלי האתר את פרטיו האישים הנכונים ואת דרכי ההתקשרות עמו מיד עם דרישתם הראשונה.

5. בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:
* "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לבעלי האתר ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום.
* "החברה" – אדם ו/או גוף ו/או החברה המחזיקה ו/או מי מהם ו/או מטעמם המפעיל את האתר.
* "משתמש" ו/או "גולש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

 

תנאי השימוש במידע ובתכנים

6. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. חל איסור מוחלט לבצע הורדה ו/או שמירה של נתונים(פתרונות) באופן שיטתי ו/או בלתי סביר.

7. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

8. המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, לא לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

9. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב. (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב, אל בעלי האתר בדואר האלקטרוני המופיע באתר עצמו.)

10. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים באמצעות "פריצה" (Hacking) "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי בעלי האתר.

11. אתרים המבקשים לפרסם תוכן כלשהו מאתר זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת בעלי האתר בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

 

הגבלת האחריות

12. השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים, כי בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהיו אחראים להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

13. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שבעלי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה בשירותי האתר, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותי אלה.

14. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שבעלי האתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

15. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. בעלי האתר אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותם לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

16. בעלי האתר אינם מתחייבים, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

17. בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

18. המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ומצהיר, כי לא יסתמך על המידע המופיע באתר.

19. בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורים (לינקים) באתר יובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

 

תשלומים

20. השירותים יינתנו בתשלום בכפוף לתעריפי השירותים כפי שהם מתפרסמים באתר וכפי שיתעדכנו מעת לעת. תעריפי השירותים (כולל מע"מ) נכון למועד זה הנם כדלהלן:

   * מנוי למשך חודש – 29 ₪ (חודש = 30 ימים)

   * מנוי למשך 3 חודשים – 69 ₪ (חודש = 90 ימים)

   * מנוי למשך שנה – 159 ₪ (12 חודשים = 365 ימים)

21. מנויים ניתן לרכוש באמצעות כרטיס אשראי (דרך אתר PayPal או טרנזילה) לחשבון החברה.

22. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי (דרך אתר PayPal או טרנזילה) יחל המנוי מספר דקות לאחר התשלום וכתלות במעבר הנתונים לאתר תרגיל.

23. המנוי אינו מתחדש אוטומטית.

24. אין ברכישת מנוי מכל סוג שהוא מתן התחייבות כלשהי לגבי פתרון בקשות חדשות.

25. ישנה הגבלת צפייה של 20 פתרונות ביום.

האתר הינו "שומר שבת", לא ניתן להכנס לאתר ולצפות בפתרונות החל מכניסת שבת/חג ועד לצאת שבת/חג.

 

הגנת הפרטיות

26. בעת ההרשמה לאתר על המשתמש למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.

27. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר יישמר במאגר המידע של בעלי האתר והם יעשו בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. המשתמש מוסר בזאת רשות לחברה לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו.

28. לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לבעלי האתר פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

29. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיו בעת השימוש באתר, כדי לעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי בעלי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשרו בעלי האתר. בנוסף, רשאים בעלי האתר לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידם לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

 

סיום ההתקשרות

30. בעלי האתר יהיו רשאים לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

31. חסימת שירותים על ידי בעלי האתר יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.

32. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, לאחר קבלת הודעה בנדון.

33. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש בהסכם זה.

 

תנאים נוספים

34. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לבעלי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

35. החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.

36. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

37. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.

38. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותי האתר, יהיו בתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד, בהתאם לדיני מדינת ישראל.

הרשמה לאתר ורכישת מנוי

המנוי אינו מתחדש אוטומטית. ישנה הגבלת צפיה של 20 פתרונות ביום.האתר הינו "שומר שבת", לא ניתן להכנס לאתר ולצפות בפתרונות החל מכניסת שבת/חג ועד לצאת שבת/חג.

הרשמה לאתר באמצעות קוד קופון

הרשמה לאתר ורכישת מנוי